Прямая речь

Глава МО "Окинский район "  Мадасов Матвей Валентинович

Пред След

Дорогой гость!

Добро пожаловать на сайт органов местного самоуправления муниципального образования «Окинский район»! Наш официальный сайт создан для предоставления информации об Окинском районе, деятельности органов местного самоуправления и создания благоприятных условий для взаимодействия...

Подробнее »

Важные ссылки

Государственные и муниципальные услуги
Портал государственных и муниципальных услуг

 

Правительство Республики Бурятия
Официальный сайт

 

Официальный интернет-портал правовой информации
Государственная система правовой информации

Категория: Новости
ЁhО ЗАНШАЛ, ОЮУН БОДОЛЭртэ урда сагhаа хойшо манай элинсэг хулинсагуудай хадалиг Ахын шэмэрүүн эрхэ байдалдаа тааража, тэсэжэ hууhаниинь гайхалтай. Υдхэhэн малнуудайнгаа арhа шүрмэhэ, нооhыень эд зөөри болгожо шададаг hэн. Буряад hүрэгэйнгээ хониной нооhоор зузаан тохом, дулаан хүнжэл хэдэг hэн.
 
Мүнөө юумэнэй элбэг сагта улад зомнай тохом хүнжэлөө хэхэеэшье болижо байhаниинь гомдолтой. Тохом хэхэ шадалтай зомнай хурган дээрэ тоолохоор.

Эжынгээ, теэбэйнгээ Надидаа хубаал-даhан дүй дүршэл (тохом, хүнжэл бүтээлгэ) таанадтаяа хубаалдаха hанаан байна.

«hургуулида hурахадамни алтан гартай Сэдэб Аюровна теэбэймни, Елена Намсараевна эжымни энэ шадабаридаа hургаhан байна. Жэл бүхэндэ хайшалhан нооhоёо hабажа, арилгажа, унтари бүтээгдэбди», – гэжэ «Хараасгай» сэсэрлигэй хүүгэдые хүмүүжүүлэгшэ Надежда Владимировна Доржиева хэлэнэ.

2017 ондо «Родное село» гэhэн порталай «Буряад уласай уран гартан» гэhэн мүрысөөндэ «Катание войлока. Технология старинного ремесла» гэhэн ажалынь хабаадажа, «Лучший материал о современных тружениках, ведущих традиционные виды хозяйствования и мастерах, продолжающих традиции предков» гэhэн номинацида I-хи шатын Дипломдо Надежда Владимировна хүртэжэ, декабрь hарада ошожо шагналаа абаhан байна. Энэ үедэ «100 уникальных сёл», Уласхоорондын фестиваль «Ночь ёхора» гэhэн проектнүүдэй автор Елена Ширибон – жюриин гэшүүн, ехэтэ hонирхожо, Сэдэб Аюровнатай уулзажа, олон хэрэгтэй юумэ бэшэжэ абаhан байна. «Теэбэйм абдар сооhоонь ибиингээ барижа ябаhан мойhон hабаа гаргажа харуулхадань, ехэл гайхалтай байгаа. Теэбэймни урданайнгаа дуу дуулажа үгөө» – гэжэ омогорхон хөөрэнэ.

Май hарада аймагай номой сан соо жэлдээ үнгэрдэг социальна проектнүүдэй мүрысөө ПАО «Бурятзолото», РОО РГИ «Клуб Фирн» ба Ахын аймагай байгууламжа үнгэргөө, найман түхөө түсэб проект шэлэгдэн абагдаа. Эдэнэй тоодо ороhон «Хараасгай» сэсэрлигэй «Из сундука предков» гэhэн түхөө түсэб (проект) 50 мянган түхэриг энэ хэмжээ ябуулгаяа бэелүүлхыень үгтэhэн байна.

Зорилгонь юуб гэхэдэ, элинсэг хулинсагуудайнгаа абажа ябаhан ёhо заншал, оюун бодол hэргээхэ, хүгжөөхэ, дэлгэрүүлхэ, залуу үетэндөө дамжуулха. Нооhо hамнаха зэр зэмсэг (картридер) абаха. Дүй дүршэлөө диск дээрэ видеоролик болгон, мастер-классуудые багахан ном соо хэблэн гаргалга.

Энэ зундаа зохеоhон түхөө түсэбөө (проект) бэелүүлхын хойноhоо «хамсыгаа шаман» шармайн орожо, оролдолго гарган Надежда Владимировна хүдэлөө. Нютагайнгаа үхибүүдые, эхэнэрнүүдые ба наhатайшье зониие суглуулжа, мастер-классуудые үнгэргөө. Дулаан бээлэй, малгай, дэгэл, сувенир, сүүмхэ, тохом хэжэ hургаа. Уран гартанай ехэ hонирхол татаа.

Елена Ширибон баhа өөрынгөө дүй дүршэлhөөнь манай Ахын эхэнэрнүүдтэ хубаалсаа. Июлиин hүүл багай гурбан үдэр өөрлигой hургуули соо унаhан малгайгаа абангүй хүдэлэлсөө.

Тус ажал ябуулга үнгэргэхэдэ картридер туhатай байба. Энээгээр нооhо hамнаад юумэ хэхэдэ бэлэн, шорой богыень унагаадаг. «Хадор» гэhэн морин хуур хэдэг мастерскойн уран гартан хэжэ үгөө. Мастер-класс хаража, ургажа байhан үхибүүд, залуушуул элинсэг хулинсагайнгаа заншал, гурим, арадайнгаа ажабайдалай шэнжэнүүдые, түүхэ мэдэхэ болоно, ухаан сэдьхэлдээ шэнгээнэ, болбосоруулна ба шэнэ арга хэрэглэн шэнэ зүйлнүүдые бүтээнэ. «Мастер-классуудые үнгэргэхэдөө фото, видео буулгабари, диск, ном дээрэ хэблэхэдэмни туhатай байба. 150 диск дээрэ видео ба ном соо мастер-класс хэблэлдэ гараа. Проектын ажаябуулга гүйсэд дүүрэн үнгэрөө, урдаа табиhан гол зорилго дүүрээ», – гэжэ Надежда Владимировна хэлэнэ. – «hоедуудай ба уран гартанай нэгэдэл» гэhэн байшанай нээлтэдэ уран гартанай бүлгэм урлалайнгаа юумэ выставка-наймаанда табин дурадхахаб».

«Энэ ажалаа ябуулхын хажуугаар Президентскэ грант Елена Твороговагай бэелүүлдэг залуушуулай благотворительна фонд «Возрождение земли Сибирской «ШЭПР» (Школа экологического предпринимательства) 13-хи сесси түрүүшынхиеэ Байгал далайн хажууда Танхой hууриин интернат-hургуули соо 108 хүниие суглуулжа ажалаа ябуулаа. 24 команда хүршэ Монголhоо, Ангарск, Иркутск, Красноярск можонуудhаа ба Бурятиин 8 команда бизнес-идея, бизнес-старт проектнуудые асаржа, дүрбэн хоног соо виртуальна наада наадуулан, бизнес-проект табижа hургаба. «Ахын аймагhаа Антонида Арданова, Валентина Ошорова, Мухаршэбэрэй Дулма Содномовагай «Травяные подушки», би гээд «Из сундука предков» гэhэн проектээр нэгэн боложо, HANZA «Из сундука предков» гэhэн бизнес – идея проект болгожо дүрбэн үдэрэй хугасаа соо урилдан, шадалаа харуулжа шадаабди. Виртуальна 500 мянган түхэриг олообди, «Энэмнай манда найдал түрүүлээ». «За участие в акселерационной программе по социальному предпринимательству» гэhэн сертификат Центр делового образования Торгово-промышленной палаты РБ ба Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки малого предпринимательства РБ бэлэгтэйгээр барюулаа. Ехэл hонин hургуули гаража, олон танилтай болообди.

Сибирь болон Алас Дурна зүгөөр бүхэ-россиин «Аяншалгын сувенир» гэhэн урилдаанда ажалнуудни хабаадаа. Энэ мүрысөөн Улаан-Удэ сентябриин 7-8-да «Юрта у реки» гэhэн ресторанай зал соо үнгэрөө. Энэ урилдаанда Буряад уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадажа уран гартантай уулзаа, бүтээлнүүдтэйнь танилсаа, ажалдань амжалта хүсөө. Энэ мүрысөөнэй толгойлогшо Геннадий Шаталовтай үни удаан хөөрэлдөөбди», – гэнэ Надежда Владимировнагай яhала ехэ хэрэгтэй ажал ябуулжа, хэжэ байhан хэрэгынь бүтэсэтэй байг лэ даа!

Октябрина Дашеева

Адрес

671030, Российская Федерация,
Сибирский федеральный округ,
Республика Бурятия, Окинский район,
с. Орлик, ул. Советская, д.32

Тел.: +7 (30150) 51164

admoka@icm.buryatia.ru

Система Orphus

© 2017 МО "Окинский район"
официальный сайт органов муниципальной власти